Kullanıcı Sözleşmesi

Trafik123.com'da ("Site" olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu "Kullanıcı Sözleşmesi"nde yer alan hüküm ve şartların ve Site'de yer alan talimatların tamamını aynen kabul ederler. Site'ye üye olmadan ya da Site'de sunulan hizmetlerden faydalanmadan Site'yi kullanan kişiler, Site'yi kullanmakla işbu Sözleşme'de Site'de hizmetin sağlanmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere işbu "Kullanıcı Sözleşmesi" ve Site'de yer alan talimatları aynen kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

İşbu Sözleşme, tüm hakları BH Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ("BH"olarak anılacaktır) ait bulunan Site'de verilen sigorta brokerliği hizmetinden yararlanmak için Site'ye Kullanıcı/Üye olan kişiler ("Kullanıcı/Üye" olarak anılacaktır) tarafından giriş yapıldıktan veya Site'deki Facebook ile bağlan fonksiyonuyla direkt üye olarak giriş yapıldıktan sonra "Üye Ol" ve/veya teklif almak için kişisel bilgilerini Site'ye göndermek üzere konulmuş olan "Hemen Sigortalan" düğmesine basmaları ile kurulacaktır. İşbu Sözleşmenin kurulması ile Kullanıcı/Üye hizmet almayı talep ettiği sigorta(lar) için BH'yi aşağıdaki şartlar çerçevesinde sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta brokeri olarak yetkilendirmiş olacaktır. Site'ye üye olmadan ya da Site'de sunulan hizmetlerden faydalanmadan Site'yi kullanan kişiler açısından işbu Sözleşme (Site'de hizmetin sağlanmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere) bu kişilerin Site'yi kullanmasıyla kurulmuş olacaktır. "Üye/Kullanıcı" ifadesi, Kullanıcı Sözleşmesi'nden ya da Site'de yer alan talimatlardan aksi anlaşılmadıkça ve uygun düştüğü hallerde bu kişileri de ifade edecektir.

BH, işbu "Kullanıcı Sözleşmesi"nde ve Site'deki diğer talimatlarda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler Üye/Kullanıcı'nın bilgisine ve onayına sunacaktır. İlgili Kullanıcı/Üye bu değişiklikleri içeren "Kullanıcı Sözleşmesi"ni kabul ettiği takdirde Site'yi kullanmaya devam edebilecektir. Site'yi üye olmadan ya da Site'de sunulan hizmetlerden faydalanmadan kullanan kişiler Site'yi kullanmakla (Site'de hizmetin sağlanmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere) bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaklardır.

1. Taraflar

1.1. BH, Hazine Müsteşarlığı tarafından tesis edilen yetkileri kapsamında sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini Site üzerinden bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta ve reasürans brokerliği kuruluşudur. Kullanıcı/Üye işbu Sözleşme ve kabülü ile hizmet almayı talep ettiği sigorta(lar) ile ilgili olarak BH'yi sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve BH'nin bu hususta bir sorumluluğu yoktur. BH, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin BH'ye atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.

1.2. Kullanıcı/Üye medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler BH'nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Kullanıcı/Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı/Üye kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin (kişisel veriler dahil) pazarlama amacıyla kullanımı ve işlenmesi ile sigorta brokerliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya BH tarafından Üye'ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Üye'nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme Site'nin kullanımı ve BH'nin sağlayacağı sigorta brokerlik hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

3. BH'nin Sorumlulukları

BH sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eder; bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözetir; sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getirir ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eder. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin (poliçenin) taraflarına ait olup, bunların ifasında BH'nin hiç bir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile, Kullanıcı/Üye'nin poliçe nedeni ile sorumlulukları da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin, hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, BH'nin, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. BH, Kullanıcı/Üye tarafından BH'ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. BH, girilen bilgilerin güvenliği açısından GeoTrust SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için geçerli değildir. Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 1.2. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üye'nin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde 1.2.maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir ("Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır) Üye/ Kullanıcı'nın onay vermesi halinde BH kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. BH bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. BH'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BH'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. BH Kullanıcılar'a/Üyeler'e ve Kullanıcılar'ın/Üyeler'in Site'yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde BH sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Site ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. BH, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Site adresinden Kullanıcı/Üye tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asılları Kullanıcı/Üye tarafından ayrıca istenmesi durumunda, Kullanıcı/Üye adresine gönderilir. Adresin yanlış verilmiş olmasından doğacak zararlardan Kullanıcı/Üye sorumludur. Kullanıcı/Üye, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Site'de yer alan telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

4. Kullanıcı/Üye'nin Sorumlulukları

BH, Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin Sigorta brokeri olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu Sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcı/Üye'nin vereceği bilgilerin doğruluğunu Site'nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgilerin yanlış verilmesinden doğan tüm sorumluluk Kullanıcı/Üye'de olup, Kullanıcı/Üye, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının, sigorta poliçesi yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki ad-soyad, TC Kimlik Numarası ile ikametgahlarını ve tüzel kişilerin ise ticaret ünvanları, Vergi Numaraları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını ve geçerli, yürürlükte olan kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kredi Kartı bilgileri Site ve BH nezdinde saklanmayacak olup sigorta şirketlerinin sanal poslarına girilmek amacıyla alınmaktadır. Kullanıcı/Üye'nin başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı/Üye, Site'de sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı adı ve parolayı kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı/Üye'ye aittir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üye söz konusu kullanıcı adı ve parolayı güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve parolanın değiştirilmesini için Site'ye başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır. Kullanıcı/Üye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. BH, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildim ve şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Site'yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin Site'de yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye BH ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması Sigorta Genel Şartları ile 6098 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Site'de yazılıma dair her türlü hakkı; sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları BH'a aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sitenin ziyaret edilmesi, kullanılması veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı/Üye'ye hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. BH'nin, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site telif haklarına tâbi çalışmalar, Site ticari markaları, Site ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. BH Kullanıcı/Üye'nin Site ya da e-posta ile ilettiği görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı/Üye ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler BH'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde BH'nin yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. BH'nin yazılı izni olmadıkça Siteye link verilemez.

7. Sözleşme Değişiklikleri

BH, işbu Sözleşmeyi ve bu Site'deki diğer talimatlarda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler Kullanıcı/Üyeler'in bilgisine ve onayına sunacaktır. İlgili Kullanıcı/Üye bu değişiklikleri kabul ettiği takdirde Site'yi kullanmaya devam edebilecektir. Site'yi üye olmadan ya da Site'de sunulan hizmetlerden faydalanmadan kullanan kişiler Site'yi kullanmakla (Site'de hizmetin sağlanmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere) bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaklardır.

8. Bağlantılar

Site, içeriği BH tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden BH sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan BH sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden BH'nin izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle BH'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, BH, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BH için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BH'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Sair Hususlar

BH, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı/Üye talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında BH tarafından erişim imkanı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve Site aracılığıyla hizmet aldığını veya Site'yi kullandığını kabul etmektedir. Site'de "link"lenen diğer kişi ve kuruluşlarla BH'nin bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, BH bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, BH anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. BH tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt BH için bağlayıcı değildir. BH Site'deki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından Site'ye yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcı/Üye'nin bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan BH ve/veya iştirakleri ve ana ortakları, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda BH bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. BH, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. BH, Site'nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Kullanıcı/Üye'nin tacir ya da kamu tüzel kişisi olduğu durumlarda işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. İletişim Bilgileri

BH Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
Üsküdar VD, 1680494517
Kuleli Cd. Hasanpaşa Setti Çıkmazı Aşağı Sok.
No: 4/1 Çengelköy
34680
Üsküdar – İstanbul

Telefon: +90 216 401 29 29
Faks: +90 216 401 29 30
Email: sigorta123@brokers-house.com

İnsansız Sigorta Aracı

Bilgilerini gir,
Teklifi gör,
Poliçeni hemen al